REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Správcovská spoločnosť Omnia, s.r.o. so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava je zapísaná v OR OS Bratislava, oddiel Sro vložka č. 128162/B, v Zozname správcov pod číslom 768 a je evidovaná na MDaV SR ďalej len „správca“, ktorej právne postavenie je zakotvené v § 8 zákona č. 182/1993 Z.z., v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva tento reklamačný poriadok:

 1. Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v správe správcu, v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných správcom vrátane podmienok a spôsobu riešenia reklamácií. 

 1. Vymedzenie pojmov
 2. Správcom sa rozumie spoločnosť uvedená v záhlaví tohto reklamačného poriadku, ktorá spotrebiteľovi poskytuje služby. 
 3. Spotrebiteľom je vlastník alebo užívateľ bytu, nebytového priestoru a teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované. Spotrebiteľ je v právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o výkone správy, mandátnej zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov a podobne. 
 4. Reklamáciou sa rozumie písomné uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby súvisiacej s výkonom správy bytového domu. 
 5. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

III. Právo na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu voči správcovi, ak má výhrady súvisiace s plneniami dohodnutými v uzatvorených zmluvách alebo v súvislosti s dohodnutými prácami a službami správcu, a to najneskôr v lehote podľa Článku V. tohto reklamačného poriadku.

 1. Forma, miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle správcu osobne počas stránkových hodín, alebo písomným podaním na adresu sídla správcu, pričom za písomné podanie sa považuje aj uplatnenie reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na adresu správcu.
 1. Kontaktné údaje pre účely podania reklamácie sú:
 • poštou: Správcovská spoločnosť OMNIA, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava,
 • e-mail: spravcovska@omnia.sk.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak má pochybnosti s plnením zmluvne dohodnutých činností súvisiacich s výkonom správy bytového domu zo strany správcu.
 1. Z reklamácie musí byť zrejmé:

–  kto ju uplatňuje (meno vlastníka adresa bytového domu, prípadne aj telefonický kontakt a    emailová adresa),

–  čo je predmetom reklamácie ( ktorú položku vyúčtovania vlastník reklamuje ) a čoho sa spotrebiteľ domáha.

 1. Spotrebiteľovi, ktorý uplatnil reklamáciu vydá správca o tom potvrdenie tou istou formou akou spotrebiteľ reklamáciu uplatnil.
 1. Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie reklamácie resp. neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia spotrebiteľa, správca vyzve spotrebiteľa na ich doplnenie. Ak spotrebiteľ nedoplní chýbajúce údaje, dôkazy v stanovenej lehote , minimálne do siedmich dni od prevzatia reklamácie , bude považovaná za neoprávnenú.
 1. Za reklamáciu sa nepovažuje podanie spotrebiteľa, ktoré podľa obsahu je:
 • žiadosť o identifikáciu platby alebo o jej vrátenie
 • žiadosť o identifikáciu príkazcu platby a príjemcu platby,
 • žiadosť o preverenie alebo prešetrenie správnosti zaúčtovania platby
 • žiadosť o kópiu alebo výpis pokladničného dokladu,
 • podnet na zlepšenie poskytovaných služieb,
 • žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je preverenie resp. prešetrenie správnosti alebo kvality poskytovaných služieb,
 • vyžiadanie potvrdenia na úradné účely,
 • vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej platbe,
 • vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia správcu bytového domu o stave nedoplatkov na byte alebo nebytovom priestore,
 • vyžiadanie potvrdenia o upustení od výkonu záložného práva,
 • stanovisko spotrebiteľa k oznámeniu o započítaní,
 • sťažnosť,
 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu správcu.
 1. Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje:
 • ktorou spotrebiteľ reklamuje chyby kvality alebo správnosti služieb, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a správcom,
 • reklamácia, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s dobrými mravmi,
 • reklamácia, v ktorej spotrebiteľ uvádza skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde,
 • reklamácia doručená po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v Článku V. tohto reklamačného poriadku.
 1. Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, nepovolenou formou, na nepríslušnom mieste, oneskorene alebo vo veci prebieha alebo bolo právoplatne ukončené súdne či iné konanie, je správca oprávnený reklamáciu odmietnuť, o čom spotrebiteľa písomne upovedomí.
 1. Lehota na podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet reklamácie alebo je podnetom pre reklamáciu inak zaniká právo na úspešné uplatnenie reklamácie resp. zanikajú práva (nároky) zo zodpovednosti za vady správnosti alebo kvality poskytnutej služby alebo úkonu.

 1. Vybavenie reklamácie
 1. Správca povinný potvrdiť prijatie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom.
 1. Správca je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie alebo vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla a pod.).
 1. Správca je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie zástupcovi vlastníkov k nahliadnutiu. Evidencia o reklamáciách obsahuje najmä údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 1. Správca oznámi spotrebiteľovi výsledok vybavenia reklamácie tou istou formou akou spotrebiteľ reklamáciu uplatnil.
 1. Ak nesprávnosť alebo vada kvality poskytnutej služby bola spôsobená uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov zo strany spotrebiteľa, nesplnením alebo porušením povinnosti vyplývajúcej pre spotrebiteľa zo zmluvných podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, má správca voči spotrebiteľovi nárok na úhradu nákladov vynaložených na prešetrenie a vybavenie ním uplatnenej reklamácie.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi spotrebiteľom a správcom, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom, sa riadia uzatvorenou zmluvou o výkone správy a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Správca je oprávnený odchýliť sa od postupu podľa tohto reklamačného poriadku,

a to v nadväznosti na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmena reklamačného poriadku bude správcom oznámená zverejnením zmeneného reklamačného poriadku s určením jeho účinnosti, a to najneskôr v deň, kedy má nadobudnúť účinnosť, na nástenkách pri vchodoch do domu.

V Bratislave dňa 1.3.2022

Kontakt

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ OMNIA, s.r.o.,
Tomášikova 30,
821 01 Bratislava

zapísaná v OR OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 128162/B

IČO : 516 72 618,
IČ DPH SK 2120754339,
tel : +421 2 48 250 930,
e-mail : spravcovska@omnia.sk