Nezisková organizácia OMNIA

Nezisková organizácia OMNIA poskytuje individuálnu podporu sociálne znevýhodneným rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom úhrad terapií v rehabilitačných a liečebných zariadeniach, úhrad dopravných výdavkov, liekov a zdravotných pomôcok.

V rámci pomoci právnickým osobám je prioritná materiálna podpora nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Bezdomovcom v nocľahárni pomáhame v podobe mesačných nákupov hygienických pomôcok a potravín.

Najnovšou z činností neziskovej organizácie OMNIA je spolupráca s Múzeom holokaustu v Seredi, ktorému sme poskytli finančné prostriedky na nákup vybavenia školiaceho strediska, slúžiaceho na zvyšovanie povedomia o histórii holokaustu a dôležitosti ľudských práv.

Kontakt

Nezisková organizácia OMNIA
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

IČO: 421 66 594
DIČ: 2022842294

mail: baginova@omniaholding.sk

tel.: +421 902 606 915

https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/az.png
https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/slovnaft.png
https://omniaholding.sk/wp-content/uploads/2021/12/muzeum.png