KLF Energetika

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založené zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra.

KLF-Energetika je významným regionálnym dodávateľom všetkých druhov energií a poskytovateľom rôznych služieb najmä industriálnemu sektoru Dolných Kysúc.

Medzi najvýznamnejšie obchodné aktivity tejto spoločnosti patria:

  • dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  • dodávka plynu, distribúcia plynu
  • licencia a povolenie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • montáž, oprava a údržba el. zariadení- objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením 100 kV
  • vodohospodár, úprava vody a obsluha vodovodných zariadení
  • zámočnícke, murárske, tesárske práce
  • dodávka a zabezpečenie recirkulácie chladiacej vody a chladiacej emulzie

Spomedzi menovaných je najvýznamnejšou aktivitou distribúcia elektrickej energie, ktorá v roku 2014 predstavovala takmer 80% celkových tržieb spoločnosti. Celkové výkony sa pohybujú do 8 mil. eur na ročnej báze.

Záujmom KLF-Energetiky je rozširovať jednak svoje portfólio zákazníkov, jednak hľadať a rozvíjať svoje produkčné schopnosti v oblasti výroby a distribúcie elektrickej energie a zemného plynu.

Kontakt

KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346
024 11 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36400246
DIČ: 2020133610
IČ pre DPH: SK2020133610

Tel.: 041/4201700
Fax.: 041/4201702

mail: miroslav.glamos@klf-energ.sk

0051
0041
0021
Dispečerské stanovisko

Spoločnosť KLF-Distribúcia, s.r.o. je spoločným podnikom spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s., Kysucké Nové Mesto a ČEZ ESCO, a.s., Praha, dcérska spoločnosť ČEZ, ktorá poskytuje moderné riešenia v decentrálnej energetike.

Hlavným zámerom spoločnosti KLF-Distribúcia, s.r.o. bolo vybudovanie a prevádzkovanie novej transformovne 110/22 kV v Kysuckom Novom Meste s dvoma 16 MVA výkonovými transformátormi a rozvodne v prevedení typu H, ktorá spĺňa všetky kritéria moderného elektrického zariadenia 21. storočia.

Transformovňa 110/22 kV, Kysucké Nové Mesto
Hlavným účelom výstavby novej trafosformovne bolo zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobovania elektrinou v areáli bývalej KLF ZVL v Kysuckom Novom Meste.
Transformovňa 110/22 kV bola pripojená na 110 kV distribučnú sústavu SSD a napája elektrinou 22 kV miestnu distribučnú sústavu KLF – ENERGETIKA, a.s.
Týmto došlo k oddeleniu 22 kV napäťovej sústavy SSD a KLF-ENERGETIKY a eliminácií výpadkov elektriny na rozsiahlej 22 kV sústave SSD.

Kontakt

KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346,
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 51096285,
DIČ: 2120584851,
IČ DPH: SK2120584851

Tel. 041/420 1701,
Fax. 041/420 1702

1
2
3
4